สถาบันศิลปแห่งมณฑลยูนนาน

สถาบันศิลปแห่งมณฑลยูนนานจัดตั้งเมื่อปี ค.ศ.1959 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาศิลปศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ปัจจุบันทางสถาบันฯได้รับอนุญาต
จากทบวงมหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญามหาบัณฑิตในการใช้ละคร ดุริยางคศาสตร์ การออก
แบบด้านศิลป์ ศิลปศาสตร์และจิตรกรรม 5 สาขา สถาบันศิลปแห่งมณฑลยูนนานประกอบด้วย 7
คณะกับ 2 สาขาวิชา คือ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะจิตรกรรม คณะเต้นรำ คณะการออกแบบศิลป์
คณะละคร คณะการศึกษาผู้ใหญ่ คณะเหวินหัว สาขาวิชาศิลปภาพยนตร์กับสาขาวิชาศิลป์และ-
วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนศิลป์ ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ
7000 กว่าคนและมีอาจารย์และบุคลากรประมาณ600 คน ซึ่งเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ศูนย์แลกเปลี่ยนศิลป์นานาชาติมีหน้าที่การรับสมัคร การสอน การดูแลและการให้บริการ
ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ทางศูนย์มีอาจารย์ที่มีใบอนุญาตสอนภาษาจีนแก่ชาวต่างชาติ 6 ท่าน
และอาจารย์สอนวิชาเฉพาะและภาษาจีนหลายท่าน ตั้งแต่เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเมื่อปี ค.ศ.
1996 เป็นต้นมา มีนักศึกษาต่างชาติ 500 กว่าคนได้สมัครเข้ามาเรียนภาษาจีน วัฒนธรรมจีนและ
ศิลป์ต่างๆ
สถาบันเรารับสมัครนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มาจากฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน
นักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรระดับปริญญากับหลักสูตรที่ไม่มีปริญญา สถาบันเรายินดีต้อนรับ
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นแล้วเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย

ลักษณะเด่นในการจัดการเรียนการสอน

การเรียนการสอนของสถาบันศิลป์แห่งมณฑลยูนนานจะเน้นศิลป์และวัฒนธรรม
ลักษณะพิเศาจำเฉพาะของชนกลุ่มน้อยยูนนาน ได้จัดหลักสูตรโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
เช่น ภาพวาดจีน ภาพวาดสีน้ำมัน ศิลป์ในการเขียนภาษาจีน ประติมากรรม ภาพพิมพ์ การออกแบบ
ศิลป์(รวมการออกแบบศิลป์เพื่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบภายใน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภาพ
เคลื่อนไหว ศิลป์ในการทำเครื่องปั้นดินเผา การวิจัยชุดแต่งของชนกลุ่มน้อย การออกแบบพาณิชย์
ฯลฯ) เครื่องดนตรีจีน ดนตรีเพลง เครื่องดนตรีสากล รำจีน ระบำบัลเล่ต์ ระบำต่างๆซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่นักศึกษาต่างชาตินิยมชมชอบ นอกจากนี้ยังมีวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน การวิจัยวัฒน-
ธรรมของชนกลุ่มน้อย กังฟู การถ่ายรูปภาพ ประวัติศาสตร์เพลงจีน การแสดงละคร การกระจาย
เสียง การอบรมนางแบบ กำกับการแสดง ชมภาพบนตร์จีน การจัดการศิลป์ การวิจัยทฤษฎีศิลป์ฯลฯ
อีกหลายวิชาสามารถให้คุณเลือกเรียนได้