Professor Listing
Voice Opera    
Chen Xiaoqun
Chen Xing
Fang Qiong
Gu Ping
Liao Changyong
Song Bo
Zhou Xiaoyan
   
Piano    
Jiang Chen
Zhou Wei
 
Orchestral Instruments    
Chen Xinzhi
He Xian
Yu Lina
Composition    
Gan Bihua
He Xuntian
Jiang Weimin
Yang Liqing
Ye Guohui
Yin Mingwu
Zhu Shirui
   
Traditional Instruments    
Li Jingxia
Liu Ying
Wang Jianmin
Wang Yongde
   
Musicology    
Chen Hongduo
Han Zhong'en
Qian Yiping
Sun Guozhong
Zhao Weiping
 
Music Education    
Yu Danhong
   
General Education    
Tang Yating
   
Institute of Music Research    
Lin Hua
Luo Qin
 
Conservatory Office    
Hua Tianren
Xu Mengdong
Xu Shuya
Yang Yandi
   
Music Engineering    
Chen Qiangbin
   
Arts Administration    
Tao Xin
   
Libarary    
Qian Renping
   
Scientific Research Office    
Xiao Mei
   
Conducting    
Cao Tongyi
Zhang Guoyong
 
Graduate Studies    
Jia Daqun
Zhang Wei
 
Institute of Social Education    
Zhao Zengmao
   
    
在线客服
在线客服系统