• หลักสูตรครอบคลุมในภาษาและวัฒนธรรมจีน และหลักสูตรในด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต
 • ทุนการศึกษาแบบต่างๆ ทั้งจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัย รวมทั้งทุนการศึกษาเบ็ดเสร็จจำนวน 30 ทุนทุกปีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและเอก และทุนสนับสนุนจากสถาบันขงจื๊อ
 • หลักสูตรนานาชาติสำหรับปริญญาตรี ช่วยสร้างพื้นฐานการสื่อสารในระบบ 2 ภาษา
 • หลักสูตรนานาชาติ สำหรับเตรียมปริญญาตรี ช่วยปรับความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษา
 • หลักสูตรปริญญาตรีภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารระหว่างภาษาจีนและนานาชาติ
 • หลักสูตรภาคฤดูร้อน เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำความรู้จักเมืองกวางโจว และเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

แนะนำมหาวิยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า (มหาวิทยาลัยฮว๋าหนานหลี่กง)เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เอาใจใส่ในด้านการทำวิจัย อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหนึ่งใน 10 อับดับยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในจีน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า(มหาวิทยาลัยฮว๋าหนานหลี่กง) ดำเนินงานภายใต้การควบคุมโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการ และยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการ 985 และ โครงการ 211 ซึ่งเป็นสถาบันที่มีคุณสมบัติ ติดอันดับต้นๆขององค์กรเพื่อการศึกษาและการวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า (มหาวิทยาลัยฮว๋าหนานหลี่กง)ได้มีการมีการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรต่างๆที่ครอบคลุม นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1952 โดยมีหลักสูตรปริญญาตรี 79 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 177 หลักสูตร และ หลักสูตรปริญญาเอก 75 หลักสูตร ซึ่งนับตั้งแต่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งเป็นต้นมา มีจำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วไม่ต่ำกว่า 160,000 คนในหลายพื้นที่  และบัณฑิตจำนวนไม่น้อยที่ได้กลายเป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นักลงทุน หรือแม้กระทั้งผู้บริหารชั้นนำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า(มหาวิทยาลัยฮว๋าหนานหลี่กง)ได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งกำเนิดของวิศวกร และ เป็นแหล่งกำเนิดของนักลงทุน

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า(มหาวิทยาลัยฮว๋าหนานหลี่กง)มีหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษจำนวน 3 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ทั้งในเรื่องของคณะและขอบข่ายของวิชาเรียน หลักสูตรทั้งหมดจะใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสาร โดยผู้บรรยายจะมีทั้งผู้ที่ได้รับปริญญาทางด้านภาษาอังกฤษจากประเทศเจ้าของภาษา และผู้บรรยายที่จะเป็นเจ้าของภาษาเอง แบบเรียนและสื่อการเรียนสอนทั้งหมดก็จะเป็นภาษาอังกฤษเช่นกัน ซึ่งนักศึกษาที่สามารถตอบสนองเงื่อนไขข้างต้นได้ทั้งหมด ก็จะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรและการค้าระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรปรับพื้นฐานนานาชาติ.

หลักสูตรปรับพื้นฐานนานาชาติเป็นหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า(มหาวิทยาลัยฮว๋าหนานหลี่กง) จัดขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมและความคุ้นเคยให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป โดยหลักสูตรนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อนักศึกษาที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการเบื่องต้นในการเข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า (มหาวิทยาลัยฮว๋าหนานหลี่กง) ได้

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาจีน (ภาษาต่างประเทศ)

หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาจีน (ภาษาต่างประเทศ) เป็นหลักสูตรซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะมีทักษะสหวิทยาการในด้านภาษาสื่อสาร ซึ่งใช้ความรู้ทางด้านภาษาจีนควบคู่ไปกับความเข้าใจอันลึกซึ่งในด้านสังคมและมุมมองทางวัฒนธรรมของจีน วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ (SIE) ได้มอบโอกาศให้นักศึกษาโดยรวมการศึกษาของนักศึกษาเข้ากับการเรียนรู้ในวิทยาลัยเศรษฐศาสตรและการค้า (SEC) และ วิทยาลัยสื่อสารมวลชนและการสื่อสาร (SJC) โดยจะแยกหลักสูตรออกเป็น 4 หลักสูตร ซึ่งยึดตามหลักการเรียนการสอนและการวิจัยของวิทยาลัยข้างต้นเป็นหลักคือ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจและการค้า ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาจีนและการสื่อสาร และ ภาษาจีนเพื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรภาคฤดูร้อน

 1. เนื้อหาหลักของหลักสูตรประกอบด้วย ทักษะความเข้าใจในการฟัง การสนทนาและการอ่าน
 2. ชั่วโมงหลักสูตร : 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4ชั่วโมงระหว่างช่วงเช้า (8.30-11.50น.) จันทร์-ศุกร์ ช่วงบ่ายเป็นวิชาเลือก เช่น วิชาอักษรจีน วิชาประวัติศาสตร์จีน เศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน วิชาคัดลายมือจีน วิชาวาดภาพจีน และ วิชาการต่อสู้ของจีน
 3. กิจกรรม
  (3.1) ทัวร์ชมเมืองกว่างโจวหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ( จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ ศิลปกายกรรม เป็นต้น)
  (3.2) ทัวร์สุดสัปดาห์ เช่น ฮ่องกงหรือมาเก๊าซึ่ง (นักศึกษาต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองฆ

ทุนการศึกษาจะช่วยเหลือนักเรียนจนสำเร็จการศึกษา ทุกปีเราได้มอบทุนการศึกษาประกอบด้วย

 • ทุนรัฐบาลจีน สำหรับนักศึกษาปริญญาโทจำนวน 30 ทุน
 • ทุนจากสถาบันขงจื้อ
 • ทุนการจากสถาบันขงจื้อ (หลักสูตร 4 สัปดาห์)
 • ทุนจากแผนกภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า
 • ทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า

ค่าใช้จ่าย

กล่าวโดยสรุป นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซาท์ไชน่า(มหาวิทยาลัยฮว๋าหนานหลี่กง)  จะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อครอบคลุม ค่าเล่าเรียน ที่พัก และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือ ค่าอื่นๆ
เรียนภาษาจีน 1 ปี 36,000 หยวน (ประมาณ 5,335 ดอลลาร์)
เรียนปริญญาตรี 1 ปีด้านศิลปศาสตร์ 38,000 หยวน (ประมาณ 5,588 ดอลลาร์)
เรียนปริญญาตรี 1 ปี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาตร์ 42,000 หยวน (ประมาณ 6,200 ดอลลาร์)

Contact Us

E-mail: scut@admissions.cn

在线客服
在线客服系统